Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN + REGELEMENT

In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

DEFINITIES

 • “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden voor de kaartverkoop van de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020.
 • “Kaartje”: een toegangsbewijs voor een evenementdag.
 •  “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen u en de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 voor de aankoop van één of meerdere kaartjes. De Stichting Power of Freedom is hoofdorganisator van het evenement. In opdracht van de Stichting Power of Freedom is TIG Sports B.V. betrokken bij de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020.
 • “Evenement”: het evenement waar u een Kaartje voor hebt gekocht, aangegeven met datum, tijd en het stadion.
 • “Toegangsverbod”: het verbod dat is beschreven in deze Algemene voorwaarden.
 • “U of Uw”: diegene die via de website met de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.
 • “Website”: de ticketshop van de Invictus Games The Hague 2020.
 • “Bezoeker”:  de persoon die gebruik maakt van een ticket en het evenement bezoekt. De organisatie onderscheid verschillende type bezoekers: volwassene, jeugd, 65+ en studenten.

ALGEMEEN

Bij akkoord van de algemene voorwaarden, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden, kaartvoorwaarden, toegangsvoorwaarden, het privacy beleid en het regelement.

 • Bij afgelasting, het staken, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het entreegeld worden niet vergoed.
 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 behoudt zich het recht voor om de aanvangstijden van onderdelen in het programma te wijzigen.
 • Schade geleden op de evenementenlocatie kan niet op de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 worden verhaald.
 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.
 • Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze personen.
 • Bezoekers die het evenement op welke wijze dan ook verstoren, schade of persoonlijk letsel veroorzaken, worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang tot de evenementen locatie op voorhand te ontzeggen.
 • Bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwing)borden en aanwijzingen van de organisatie en medewerkers op te volgen.

COVID-19

 • Momenteel veranderen de corona maatregelen regelmatig, daarom adviseren wij u om in aanloop naar het evenement goed te kijken want op dat moment de geldende maatregelen zijn en zich hier ook aan te houden.
 • Op dit moment is het voor iedereen van 13 jaar of ouder verplicht om bij het bezoeken van een evenement een coronatoegangsbewijs te hebben. Bij bezoekers van 14 jaar en ouder wordt het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd.

 DE OVEREENKOMST

 • De overeenkomst komt tot stand doordat U het aankoopproces voor een Kaartje op de Website volledig doorloopt en van de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 een e-mail ontvangt met een bevestiging van Uw aankoop inclusief het bijbehorende Kaartje.
 • In het bestelproces geeft u de persoonsgegevens in die de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 nodig heeft om aan u een Kaartje te kunnen leveren. De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuiste of onvolledige invoer van gegevens in uw bestelproces.
 • Iedere overeenkomst wordt uitsluitend gesloten in het Nederlands of Engels en door de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 elektronisch gearchiveerd. U kunt hiervan een kopie opvragen bij de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020.
 • In het kader van de Overeenkomst krijgt U in ruil voor de betaling van de koopprijs toegang tot een sportevenement dat op een bepaalde datum en tijd wordt gehouden. Overeenkomst voor de verkoop van toegangsbewijzen voor dit soort sportevenementen is uitgezonderd van het wettelijk ontbindingsrecht. Na aankoop kunt U uw kaartje dus niet meer aan de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 retourneren.

PRIJS EN KOSTEN

 • Voor ieder kaartje bent U de koopprijs aan de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 verschuldigd.
 • De kosten zijn afhankelijke van de sport, dag, sessie en type bezoeker.

KAARTVOORWAARDEN

 • Ieder Kaartje is een bewijs van één recht van toegang tot het aangegeven evenement voor één volwassene of kind. Het Kaartje wordt door de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 aan U uitgereikt door U bij de bevestigings-mail een e-ticket/mobiel ticket te sturen met een unieke barcode.
 • Om toegang te krijgen tot het desbetreffende evenemententerrein dient u een medewerker in staat te stellen de barcode op het Kaartje te scannen. Iedere barcode kan slechts één keer worden gescand per locatie. U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw Kaartje zodanig veilig te bewaren dat iemand anders niet in staat is om de barcode te tonen aan de ingang van het desbetreffende evenemententerrein.
 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 garandeert niet dat alle wedstrijden onderdeel van evenement worden gespeeld op de datum en het tijdstip die op het Kaartje zijn aangegeven. Als het evenement om wat voor een reden dan ook niet doorgaat, is de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 niet verplicht om de koopprijs van het Kaartje aan U terug te betalen.
 • U mag per transactie maximaal 20 Kaartjes kopen. Kaartjes mag u zonder winstopslag doorverkopen aan directe vrienden of familie. Als U een Kaartje doorverkoopt dient U de koper te wijzen op het feit dat hij/zij zich aan de Algemene Voorwaarden dient te houden. U staat ervoor in dat de koper dit ook daadwerkelijk doet.
 • Kaartjes mogen niet worden gebruikt voor bedrijfsmatige doeleinden. Indien U een bedrijf bent en toegangsbewijzen voor het evenement wilt kopen voor het uitnodigen van gasten of voor andere bedrijfsmatige doeleinden dient U buiten de website om contact op te nemen met de organisatie. Neem contact op via hospitality@invictusgames2020.nl
 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 kan U de toegang tot het evenementterrein ontzeggen of U laten verwijderen indien U naar de redelijke mening van de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 in strijd handelt met een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden + Reglement. Indien de organisatie van dit recht gebruik maakt vervalt uw recht op toegang tot één van de evenement terreinen zonder dat U recht heeft op terugbetaling van de koopprijs.
 • Voor de opening en sluiting ceremonie zijn de tickets persoonlijk. Alle tickets moeten worden gepersonaliseerd. Na uw bestelling ontvangt u een mail om de personalisatie te voltooien. Indien de personalisatie niet is uitgevoerd, kan de organisatie u geen tickets toesturen.
 • Bij het kopen van een ticket gaat u ook akkoord met de huisregels. Klik hier om de huisregels te lezen.

TOEGANGSVOORSCHRIFTEN

 • U bent verplicht om op eerste verzoek van de politie of bevoegde medewerkers van de desbetreffende locatie uw Kaartje te tonen en eventueel aan U verstrekt aanwijzingen direct op te volgen.
 • U hebt geen toegang tot gedeelten dat niet is bestemd voor toegang voor het algemene publiek.
 • U mag de doorstroom op de verschillende evenementen terreinen niet belemmeren. Dit houdt in ieder geval in dat Uw gebruik van toegang, trappen, gangpaden, en bordessen beperkt is tot het gebruik dat strikt noodzakelijk is voor het betreden, dan wel verlaten van de locatie.
 • Bij het binnentreden van het desbetreffende evenementen terrein mag U niet onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen. Bij een redelijk vermoeden van een dergelijke toestand door het controlerende personeel, kan U de toegang tot het toernooi worden ontzegd.
 • Op de evenementen terreinen is te koop aanbieden of met het oog daarop in het bezit hebben van handelswaren, zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes niet toegestaan.
 • Het in bezit hebben van flessen, glazen, blikjes, stokken, spandoeken met, in de ogen van het controlerend personeel, discriminerende provoceren of reclameteksten, kettingen, slag-, steek, of stootwapens, vuurwerk, dan wel andere voorwerpen en middelen welke als wapen aangewend kunnen worden of als middel om de orde te verstoren is niet toegestaan op de verschillende evenementen terreinen. Alle voorwerpen die in de huisregels beschreven staan, mag U ook niet meenemen op de evenementen terreinen, zie huisregels op onze website.
 • U mag op het evenemententerrein niet gooien met een voorwerp of met vloeistof.
 • U mag op het evenemententerrein geen middelen bij u hebben of gebruiken welke, naar het oordeel van de medewerkers, onnodig hinder of overlast aan andere veroorzaken of kunnen veroorzaken of gevaarlijk kunnen zijn voor een ander persoon of goed, daaronder begrepen middelen die overmatig lawaai maken zoals een misthoorn of toeter.
 • U mag zich op het evenemententerrein niet provocerend of bedreigend gedragen of enig gevaar voor het leven of de gezondheid van uzelf of van andere scheppen, dan wel zich zodanig gedragen dat u hierdoor mogelijk schade toebrengt aan het desbetreffende evenemententerrein zoals het beklimmen van lichtmasten, hekken, daken, boarding en andere toestellen of bouwwerken.
 • Doordat u gebruik maakt van Uw Kaartje accepteert U dat U door de Politie en bevoegde medewerkers kan worden gefouilleerd en dat deze eventuele bij uw aangetroffen voorwerpen waarvan het bezit niet is toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden in beslag mogen nemen.
 • Bij het betreden van het evenemententerrein vinden er veiligheidscontrole plaats.
 • Bij betreding van het terrein gaat de bezoeker ermee akkoord dat men kan worden gefotografeerd of gefilmd, zowel voor commerciële- als beveiligingsdoeleinden.

TOEGANGSVERBOD

 • Indien de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 gebruik heeft gemaakt van haar recht zoals beschreven in de Kaartvoorwaarden, kan zij U een Toegangsverbod opleggen. Dit verbod houdt in dat U geen enkele van de evenementen van de Invictus Games The Hague 2020 mag bezoeken. De omvang het Toegangsverbod hangt af van de ernst van de gedragingen die aanleiding hebben gegeven tot het ontzeggen van de toegang of de verwijdering van één van de evenementen terreinen. Een Toegangsverbod wordt schriftelijk aan u medegedeeld.
 • Indien de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 een Toegangsverbod aan U heeft opgelegd kunt u daartegen een bezwaar indienen bij de organisatie. Het bezwaar heeft geen opschortende werking. Het bezwaar dient U schriftelijk en aangetekend te verzenden. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 24 uur na dagtekening van het Toegangsverbod door de organisatie te zijn ontvangen. Als U het bezwaar te laat indient dan zal de organisatie Uw bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren. De organisatie zal op een ontvankelijk bezwaarschrift, binnen 1 dag na ontvangst beslissen en haar besluit schriftelijk aan U mededelen.
 • Gedurende de looptijd van het Toegangsverbod mag U geen Kaartjes kopen. Indien U toch beschikt over een Kaartje is de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 niet verplicht om u toegang te verlenen tot het evenement.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

 • De organisatie van het de Invictus Games The Hague 2020 is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt tijdens uw bezoek aan het evenement.
 • De aansprakelijkheid van de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 voor de schade die U leidt in verband met een toerekenbaar of niet nakomen van de Overeenkomst door de organisatie is beperkt tot het totaalbedrag dat U aan de organisatie heeft betaald van de betreffende kaartjes.
 • U vrijwaart de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 voor elk financieel nadeel dat zij lijdt als gevolg van het niet nakomen van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zoals het niet nakomen van de toegangsvoorschriften.

DIVERSEN

 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 heeft de uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk uitbesteed aan CM Tickets. CM Tickets kan namens de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 haar verplichtingen onder deze Overeenkomst uitvoeren.
 • Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

BETAALMETHODEN

De volgende betaalmethoden staan online tot uw beschikking:

 • IDEAL (ING, Rabobank, SNS-bank, Friesland bank, ASN-bank, Triodos bank, van Lanschot bankiers en de ABN-AMRO bank). Zie voor meer informatie over deze betaalmethode www.ideal.nl of de website van uw eigen bank.
 • Mastercard
 • Visa
 • Amex

BEVESTIGING VAN UW INTERNETAANKOOP

 • Direct nadat uw aankoop is voltooid en de betaling is afgerond ontvangt u van CM Tickets een bevestigingsmail en een e-ticket/mobiel ticket. Uw e-ticket/mobiel ticket is het toegangsbewijs tot het gekozen evenement.
 • Indien de bevestigingsmail vragen bij u oproept, kunt u tijdens openingstijden van de helpdesk van CM Tickets informatie krijgen.
 • Voor informatie over openingstijden van de kassabalie en helpdesk kunt u terecht op de website van het evenement. Tevens vindt u hier ook contactinformatie. www.invictusgames2020.nl

OMRUILEN EN TERUGBETALEN VAN TOEGANGSKAARTEN

 • Controleer uw aankoop of reservering altijd voordat deze bevestigd wordt op aantal, datum en prijs.
 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 neemt geen aankopen retour. De voorwaarden van de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 zijn: bij afgelasting, het staken, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd kan organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het entreegeld worden niet vergoed.

HELPDESK

 • Op de website van het evenement is aangegeven op welke tijden de helpdesk bereikbaar is om u te helpen met vragen en onduidelijkheden.

WETTELIJKE ZICHTTERMIJN

 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 verkoopt via de website van het evenement alleen toegangskaarten die tijdsgebonden zijn. Hierdoor vallen de verkopen niet onder de wettelijke zichttermijn van 7 werkdagen waarbinnen een aankoop ongedaan kan worden gemaakt.

PRIVACYBELEID:

BEVEILIGING

 • De verkooppagina voor het evenement is beveiligd door middel van SSL (Secure Socket Layer) waarmee uw persoonlijke gegevens beschermd worden en onleesbaar zijn terwijl ze over het internet verstuurd worden. CM Tickets maakt gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.

CREDITCARDGEGEVENS

 • CM Tickets, noch de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 slaat uw creditcard gegevens op. Deze gegevens worden uitsluitend versleuteld verzonden aan de creditcardmaatschappijen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • U moet in het bestelproces persoonlijke gegevens invullen.
 • Wanneer het vermoeden bestaat dat onjuiste gegevens zijn verstrekt kan CM Tickets uw aankoop of reservering blokkeren.
 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 en CM Tickets zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens.
 • U kunt contact opnemen met de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 voor het inzien van uw persoonlijke gegevens. Neem hiervoor contact op met TIG Sports, Valschermkade 30, 1059 CD Amsterdam + 31 (0) 20 570 90 60.
 • Het bewaren van persoonlijke gegevens voor het betaalproces wordt geregeld volgens de algemene voorwaarden van CM.com
 • Voor de opening en sluiting ceremonie tickets moet u naast persoonlijke gegevens tijdens het bestelproces ook persoonlijke gegevens invullen na afloop. Alle tickets moeten worden gepersonaliseerd. Zorg dat u toestemming heeft van de personen van wie u de gegevens invult voordat u de personalisatie start.

PERSOONSGEGEVENS

 • Gegevens opslaan:
  De volgende gegevens over u worden opgeslagen bij aankoop van Kaartjes voor de Invictus Games The Hague 2020:

  • Voornaam/achternaam
  • Geslacht
  • Emailadres
  • Mobiel nummer

Voor kaarten voor de opening en sluiting ceremonie zijn extra persoonlijke gegevens nodig:

  • Land
  • Geboortedatum
  • Indien van toepassing: meisjesnaam
 • Gebruik van persoonsgegevens
  CM Tickets registreert de gegevens via de ticket website. De gegevens blijven eigendom van de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020. Deze gebruikt de informatie uitsluitend voor de volgende doelen:

  • Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning
   Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt.
  • Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen
   Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop van een ticket of u vragen een recensie te schrijven van een bezocht evenement. Ook kunnen we contact met u opnemen over deze algemene voorwaarden.
  • Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites
   Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.
  • Om veiligheidsredenen
   Wij kunnen uw gegevens gebruiken om de veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten, derden en/of onze/hun eigendommen (met inbegrip van alle mogelijke door u bezochte evenementen en onze websites) te beschermen zoals wettelijk is toegestaan. Om de veiligheid van alle betrokken te garanderen tijdens de evenementen .
  • Het aanbieden van gepersonaliseerde reclame en online “behavioural advertising”
   Wij kunnen met andere bedrijven samenwerken om advertenties te tonen waarvan wij denken dat u deze relevant en nuttig zult vinden. Dit kunnen advertenties op onze eigen websites of apps zijn of advertenties van ons die op sites van andere bedrijven worden getoond. De getoonde advertenties kunnen gebaseerd zijn op door ons of derden verzamelde gegevens en/of op uw activiteiten op onze websites of sites van derden. De tweede vorm van reclame is ‘online of behavioural advertising van derden’, gerichte reclame op basis van het surfgedrag.
  • Voor marketing doeleinden
   Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunt u door ons per e-mail benaderd worden met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze komende evenementen, producten of diensten (waaronder nieuwsbrieven).
  • Zoals overigens wettelijk is toegestaan.
   In een beperkt aantal gevallen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden voor zover wettelijk toegestaan.
  • Voor het creëren van bezoekersprofielen ten behoeve van de economische impact berekening
   Voor de berekening van de economische impact van de Invictus Games The Hague 2020 wordt er gebruik gemaakt van bezoekersprofielen. Deze profielen zijn volledig anoniem.
 • Delen van gegevens met derden
  • CM Tickets
  • CM Tickets maakt gebruik van de gegevens voor de registratie van de ticketaankoop, het toesturen van een bevestigingsmail en het toesturen per email voor de toegangsbewijzen.
  • Geselecteerde derden
  • Wanneer u hebt ingestemd dat onze partners per e-mail contact met u opnemen, kunnen wij uw   gegevens verstrekken aan de bovengenoemde partners en kunnen deze derden deze gegevens gebruiken voor hun marketing- of reclamedoeleinden. Dit gebeurd alleen indien u hier expliciet toestemming voorheeft gegeven middels het aanvinken van de desbetreffende opt-in.
  • Veiligheidsdiensten
   Uw gegevens kunnen worden gedeeld met Nederlandse veiligheidsdiensten om te veiligheid van alle betrokken tijdens het evenement te kunnen garanderen
 • De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 zal daarnaast geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:
  • U ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • Er wettelijke gronden zijn om dit te doen.
  • Inzage en/of correctie van uw gegevens

U kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over u hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact op met TIG Sports, Valschermkade 30, 1059 CD Amsterdam + 31 (0) 20 570 90 60.

 OPT-IN EN GEBRUIK GEGEVENS

 • Wanneer in de online bestelprocedure de optie ‘Ik ben geïnteresseerd in de nieuwsbrief van de Invictus Games The Hague 2020’ wordt aangevinkt geeft men toestemming aan de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 om hem/haar te benaderen met informatie over het evenement, winacties, informatie over sponsoren en informatie over vrijwilligerswerk bij het evenement. Data blijft in beheer bij de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020. Het is ten alle tijden mogelijk om uit te schrijven.
 • Wanneer in de online bestelprocedure de optie ‘I would like to opt in to receive marketing communication from SUperdry on the basis of their privacy policy at superdry.com/privacy-policy’ wordt aangevinkt geeft men toestemming aan de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 om zijn/haar persoonlijke informatie (voornaam, achternaam, emaildres) te delen met Superdry. Daarnaast geeft men toestemming aan Superdry om hem/haar te benaderen met wekelijkse e-mails. Data is in beheer bij Superdry. Het is ten alle tijden mogelijk om uit te schrijven. Uitschrijven kan enkel bij Superdry omdat zij verantwoordelijk zijn voor het data beheer.
 • De gegevens van de opt-in worden gebruikt voor informatieversterking voor de desbetreffende actiemailing. De gegevens worden intern opgeslagen en niet gedeeld met andere partijen tenzij anders aangegeven.

Portretrecht

 • Gedurende de Invictus Games The Hague 2020 worden er door de huisfotografen foto’s gemaakt van het evenement. Op deze foto’s kunnen bezoekers worden vastgelegd. Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden geeft u akkoord op het gebruik van foto’s waarop u herkenbaar staat afgebeeld.
 • De fotorechten worden volledig van de huisfotografen gekocht. Hierdoor is de organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 eigenaar van de foto’s. Het beheer van de foto’s ligt in handen van TIG Sports.
 • De organisatie kan foto’s op de website en op de sociale mediakanalen plaatsen ter promotie van het evenement.
 • De organisatie deelt foto’s met haar partners en sponsoren van de Invictus Games The Hague 2020.
 • Indien u herkenbaar op een foto’s staat en deze op de website of sociale mediakanalen is geplaatst en u wenst dat deze wordt verwijderd kunt u contact opnemen met de organisatie: TIG Sports, Valschermkade 30, 1059 CD Amsterdam + 31 (0) 20 570 90 60.

REGLEMENT

Voor de veiligheid van iedereen die op het Invictus Games The Hague 2020 terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig voordat je naar de Invictus Games The Hague 2020 komt, want door aanwezig te zijn op de Invictus Games The Hague 2020 ga je automatisch akkoord met deze Reglement.

Toegangscontrole

Op de Invictus Games The Hague 2020 is toegangscontrole, voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers. Bij deze controles kan er worden gefouilleerd en gecontroleerd op tassen. De volgende zaken mogen niet mee op het Invictus Games The Hague 2020 terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht.

De volgende zaken mogen niet mee het Invictus Games The Hague 2020 terrein op:

 • Drink- en etenswaren
 • Alcohol
 • BBQ’s
 • Glas en blik
 • (Plastic) flessen
 • Vuurwerk
 • Wapens
 • Gevaarlijke/scherpe voorwerpen
 • Parfum, deodorant en overige spuitbussen
 • Geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (behalve bij toestemming vanuit organisatie)
 • Gebruik lachgas verboden

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie het Invictus Games The Hague 2020 terrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

Alcohol & Drugs

 • Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Invictus Games The Hague 2020 wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 18 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd. Je kunt dan bij de informatiebalie een polsbandje halen dat aangeeft dat je 18 jaar of ouder bent. Wanneer gebruik van alcohol onder de 18 jaar geconstateerd wordt, neemt de organisatie dit in.
 • Het bij je hebben of verhandelen van drugs is op de Invictus Games The Hague 2020 niet toegestaan.
  Tassen en kleding kunnen door politie of beveiligingsmedewerkers worden gecontroleerd.

Ongewenst gedrag en strafbare feiten

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en/of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot de Invictus Games The Hague 2020 worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

Verkoop en promotie

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het Invictus Games The Hague 2020 terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

Fotografie

 • Het maken van foto’s met professionele camera apparatuur is niet toegestaan tenzij u expliciet en schriftelijk toestemming heeft ontvangen van de organisatie.
 • Hou bij het maken van foto’s op het Invictus Games Park en alle bijbehorende locaties de situatie van de betrokken in acht.

Dieren

Op het Invictus Games Park, onderdeel van de Invictus Games The Hague 2020 zijn dieren toegestaan mits aangelijnd. In de verschillende sportlocaties zijn dieren niet toegestaan.

Kinderen

De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 adviseert ouders bewust te zijn van de situatie op het terrein. Neemt u uw kinderen mee, houd dan rekening met onder meer het ongelijke terrein, de grootte van het terrein en de grote hoeveelheid mensen die op het terrein aanwezig zijn.

 

Eigen risico

Het betreden van het Invictus Games The Hague 2020 terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

 

Verloren of gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens de Invictus Games The Hague 2020 verzameld bij de informatiebalie. Na afloop van de Invictus Games The Hague 2020 worden gevonden voorwerpen naar Gemeente Den Haag gebracht.

 

In beslag genomen voorwerpen

Zaken die niet zijn toegestaan op het Invictus Games The Hague 2020 terrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

Wildplassen

Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor bekeuringen uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

Rolstoelen

De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 doet zijn best om het evenement toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er wordt ook wordt gezorgd voor toiletvoorzieningen voor rolstoelgebruikers. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Accreditatie

Klik hier voor de algemene voorwaarden van accreditatie.