Jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021

De stichting Power of Freedom is opgericht op 1 mei 2018. Het doel van de Stichting is het organiseren van de Invictus Games 2020 (“IG2020”), het treffen van alle benodigde voorbereidingen daarvoor, het zorgdragen voor een ordentelijke afwikkeling, het afleggen van financiële verantwoording na afloop van de IG2020 en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting beoogt met het organiseren van de IG2020 tijdens hun dienstvervulling gewond geraakte militairen bij hun herstel te inspireren, ondersteuning te bieden, hun maatschappelijke re-integratie te bevorderen en daarnaast het respect en de waardering te bevorderen voor de offers die zij brachten voor hun land.

De Stichting probeert het doel te bereiken door onder meer:

 • voldoende financiële middelen bijeen te brengen en te beheren;
 • over alle middelen te beschikken die nodig zijn om een internationaal sportevenement te organiseren;
 • de deelname aan sportieve activiteiten te stimuleren en te bevorderen;
 • geld of goederen beschikbaar te stellen aan personen of instellingen die daarvoor op grond van het doel in aanmerking komen;
 • een breed communicatie- en marketing initiatief te lanceren;
 • op grote schaal inschakelen van de veteranen-gemeenschap en vrijwilligers.

De middelen van de Stichting bestaan uit:

 • bijdragen, sponsorgelden en subsidies;
 • erfstellingen, legaten en schenkingen;
 • overige baten.

ACTIVITEITEN

Het bestuur heeft een organiserend comité (OC) aangesteld met een directeur voor de dagelijkse leiding. Onder haar verantwoordelijkheid worden de Invictus Games The Hague 2020 (IG2020) georganiseerd, voorbereid en in 2022 uitgevoerd. De licentie is verstrekt door de Invictus Games Foundation (IGF), gezeteld in Londen, die bewaakt of IG2020 haar uitvoering voorbereidt binnen de voorwaarden die de IGF heeft gesteld.

De begroting is opgesteld en met veel energie is gezocht naar de vereiste middelen. Een hoofdsponsor (presenting partner JLR) en vier founding partners (Ministerie VWS, Ministerie van Defensie, gemeente Den Haag en het Vfonds) worden aangevuld met een grote groep sponsoren, schenkingen en subsidiegevers.

Het OC is samengesteld uit een tweetal medewerkers met een arbeidscontract in dienst van de Stichting PoF, een kleine groep ZZP’ers, een aantal medewerkers van het Ministerie van Defensie (“value-in-kind”/bijdrage in natura) en een groep specialisten en materiedeskundigen van de commerciële partner en in formele zin dienstverlener die tijdelijk het OC versterkt en ondersteunt. Zo wordt, in samenwerking met deze commerciële partner, TIG Sports Amsterdam, de inhoudelijke organisatie van het evenement voorbereid. Naast deze partner is nog een aantal contracten afgesloten met andere partners voor specifieke aandachtsgebieden. In de loop van de verslagperiode stijgt het aantal OC-medewerkers nog. Direct na IG2020 blijft slechts een kleine kerngroep achter die de financiële afwikkeling verzorgt, de eindrapportage en evaluatie schrijft en de ontbinding van de Stichting voorbereidt. Het OC meldt de voortgang van de voorbereiding maandelijks aan het bestuur en de Raad van Toezicht en op basis van haar bevindingen volgt een goedkeuring of stuurt het bestuur bij.

Maandelijks monitoren vertegenwoordigers van de IGF of de voortgang in lijn is met de voorwaarden die zij stelt aan de uitvoering van IG2020. Minimaal wekelijks vindt vanuit het OC op verschillende niveaus overleg plaats; de CEO is het eerste aanspreekpunt voor de IGF.

Aan het eind van de verslagperiode (31 december 2021) zijn nog niet alle benodigde middelen zeker gesteld, het is de verwachting dat het evenement binnen de begroting kan worden gerealiseerd.

BESTUUR

Per 31 december 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: dhr. Mart de Kruif
 • Vice-voorzitter: Marjan Olfers
 • Penningmeester: dhr. Maurice Knecht
 • Secretaris: dhr. Wouter Hagemeijer
 • Bestuurslid: dhr. Thijs van Dongen
 • Bestuurslid: dhr. Hein Baartmans

Raad van Toezicht:

 • Voorzitter: dhr. Jan Albers
 • Lid: dhr. Jan de Jong
 • Lid: dhr. Paul Luijten

TOEKOMST

De IG2020 is inmiddels tweemaal doorgeschoven als gevolg van de COVID-19 pandemie. Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben, samen met de Invictus Games Foundation, een nieuwe datum gepland te weten 16-22 April, 2022.

 

JAARREKENING 2021

Conform artikel 6 (Overgangsbepaling) van de statuten eindigt het tweede boekjaar op 31 december 2021. Hierdoor gaat de rekening van baten en lasten over de periode 1 jan 2021 tot en met 31 december 2021.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING) (X 1.000)

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 (X 1.000)

 

TOELICHTING

Het resultaat dat als bestemmingsreserve uitsluitend is bedoeld voor de exploitatie van de Invictus Games 2022 is vastgesteld als het verschil tussen de baten en de lasten over de periode 2021. De omvang van deze baten en lasten zijn bepaald door de gerealiseerde opbrengsten en de gerealiseerde kosten toe te rekenen aan de juiste periode. Zo zijn sommige subsidies, sponsorbijdragen en giften vooruit ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn de subsidie van VWS, een deel van de sponsorbijdrage van JLR en een deel van de sponsorbijdrage van FHF en een deel van de bijdrage van het Karel Doorman Fonds. Verder zijn sommige kosten vooruitbetaald. Voorbeelden hiervan zijn de leveranciers Neptunus (tenten) en Riedel (ICT).

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Niet in de balans opgenomen activa bedragen per 31 december 2021 € 500K. Dit betreft bijdragen van het Vfonds.

De hernieuwde subsidieverstrekking door Defensie is begin 2022 getekend waarmee de afspraken die zijn vastgelegd in het eerdere convenant zijn vervangen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen bedragen per 31 december 2021 € 115K. Dit betreft verplichtingen inzake hotelreserveringen en werving van vrijwilligers.