Jaarverslag 2018/2019

De stichting Power of Freedom is opgericht op 1 mei 2018. Het doel van de Stichting is het organiseren van de Invictus Games 2020 (“IG2020”), het treffen van alle benodigde voorbereidingen daarvoor, het zorgdragen voor een ordentelijke afwikkeling, het afleggen van financiële verantwoording na afloop van de IG2020 en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting beoogt met het organiseren van de IG2020 tijdens hun dienstvervulling gewond geraakte militairen bij hun herstel te inspireren, ondersteuning te bieden, hun maatschappelijke re-integratie te bevorderen en daarnaast het respect en de waardering te bevorderen voor de offers die zij brachten voor hun land.

De Stichting probeert het doel te bereiken door onder meer:

 • voldoende financiële middelen bijeen te brengen en te beheren;
 • over alle middelen te beschikken die nodig zijn om een internationaal  sportevenement te organiseren;
 • de deelname aan sportieve activiteiten te stimuleren en te bevorderen;
 • geld of goederen beschikbaar te stellen aan personen of instellingen die daarvoor op grond van het doel in aanmerking komen;
 • een breed communicatie- en marketing initiatief te lanceren;
 • op grote schaal inschakelen van de veteranen-gemeenschap en vrijwilligers.

De middelen van de Stichting bestaan uit:

 • bijdragen, sponsorgelden en subsidies;
 • erfstellingen, legaten en schenkingen;
 • overige baten.

Activiteiten

Het bestuur heeft een organiserend comité (OC) aangesteld met een directeur voor de dagelijkse leiding. Onder haar verantwoordelijkheid worden de Invictus Games The Hague 2020 (IG2020) georganiseerd, voorbereid en in 2020 uitgevoerd[1]. De licentie is verstrekt door de Invictus Games Foundation (IGF), gezeteld in Londen, die bewaakt of IG2020 haar uitvoering voorbereidt binnen de voorwaarden die de IGF heeft gesteld.

De begroting is opgesteld en met veel energie is gezocht naar de vereiste middelen. Een hoofdsponsor (presenting partner JLR) en vier founding partners (Ministerie VWS, Ministerie van Defensie, gemeente Den Haag en het Vfonds) worden aangevuld met een grote groep sponsoren, schenkingen en subsidiegevers. Ter ondersteuning heeft de regering een garantiestelling aangeboden, die in het geval van cashflowproblemen of tekorten mag worden aangesproken.

Het OC is samengesteld uit een tweetal medewerkers met een arbeidscontract in dienst van de Stichting PoF, een kleine groep ZZP’ers, een aantal medewerkers van het Ministerie van Defensie (“value-in-kind”/bijdrage in natura) en een groep specialisten en materiedeskundigen van de commerciële partner en in formele zin dienstverlener die tijdelijk het OC versterkt en ondersteunt. Zo wordt, in samenwerking met deze commerciële partner, TIG Sports Amsterdam, de inhoudelijke organisatie van het evenement voorbereid. Naast deze partner is nog een aantal contracten afgesloten met andere partners voor specifieke aandachtsgebieden. In de loop van de verslagperiode stijgt het aantal OC-medewerkers nog. Direct na IG2020 blijft slechts een kleine kerngroep achter die de financiële afwikkeling verzorgt, de eindrapportage en evaluatie schrijft en de ontbinding van de Stichting voorbereidt. Het OC meldt de voortgang van de voorbereiding maandelijks aan het bestuur en op basis van haar bevindingen volgt een goedkeuring of stuurt het bestuur bij.

Maandelijks monitoren vertegenwoordigers van de IGF of de voortgang in lijn is met de voorwaarden die zij stelt aan de uitvoering van IG2020. Minimaal wekelijks vindt vanuit het OC op verschillende niveaus overleg plaats; de CEO is het eerste aanspreekpunt voor de IGF.

Op 9 mei 2019 is in Den Haag, aan de rand van het Zuiderpark, een evenement georganiseerd waarin aandacht werd besteed aan het feit dat de start van IG2020 exact een jaar later zou plaatsvinden. Deze plechtigheid vond plaats in de aanwezigheid van Prins Harry, de Hertog van Sussex, initiatiefnemer van de Invictus Games, en vertegenwoordigers van de op dat moment al aangesloten partners.

In de maanden november en december 2019 zijn vijf bijeenkomsten georganiseerd waarin 1200 potentiële vrijwilligers voor IG2020 zijn geïnformeerd en korte tijd later geselecteerd.

Aan het eind van de verslagperiode (31 december 2019) zijn nog niet alle benodigde middelen zeker gesteld, het is de verwachting dat het evenement binnen de begroting kan worden gerealiseerd.

Bestuur

Per 31 december 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: dhr. Mart de Kruif
 • Vicevoorzitter: dhr. Pim Versteeg
 • Penningmeester: mevr. Martine Stoffer-Goldschmeding
 • Secretaris: mevr. Martine Stoffer-Goldschmeding
 • Bestuurslid: mevr. Angelien Eijsink
 • Bestuurslid: dhr. Marco Vet
 • Bestuurslid: dhr. Edwin de Wolf
 • Bestuurslid: dhr. Gregory Sedoc

Toekomst

De IG2020 zouden in de periode van 9 tot en met 16 mei 2020 worden uitgevoerd in het Zuiderpark te Den Haag. Echter, in het licht van de pandemie Coronavirus COVID-19 heeft het bestuur op 19 maart 2020, samen met de Invictus Games Foundation, moeten concluderen dat de organisatie van de Invictus Games Den Haag 2020 niet meer kan plaatsvinden zoals gepland. Het bestuur onderzoekt nu alle opties om de Invictus Games opnieuw in te plannen in de periode van mei of juni 2021; afhankelijk van de belangrijkste beschikbare faciliteiten en middelen.

Jaarrekening 2018/2019

Conform artikel 6 (Overgangsbepaling) van de statuten eindigt het eerste boekjaar op 31 december 2019. Hierdoor gaat de rekening van baten en lasten over de periode 1 mei 2018 tot en met 31 december 2019.

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming) (x 1.000)

Rekening van baten en lasten over 2018/2019 (x 1.000)

Toelichting

Het resultaat dat als bestemmingsreserve uitsluitend is bedoeld voor de exploitatie van de Invictus Games 2021 is vastgesteld als het verschil tussen de baten en de lasten over de periode 2018/2019. De omvang van deze baten en lasten zijn bepaald door de gerealiseerde opbrengsten en de gerealiseerde kosten toe te rekenen aan de juiste periode. Zo zijn sommige subsidies, sponsorbijdragen en giften vooruit ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn de subsidie van VWS, een deel van de sponsorbijdrage van JLR en een deel van de sponsorbijdrage van FHF en een deel van de bijdrage van het Karel Doorman Fonds. Verder zijn sommige kosten vooruitbetaald. Voorbeelden hiervan zijn de leveranciers Neptunus (tenten) en Riedel (ICT).

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen activa bedragen per 31 december 2019 ruim 2,8 miljoen euro. Dit betreft bijdragen van ministeries, het Vfonds, internationale en nationale sponsoren en een enkele value in kind deal.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen bedragen per 31 december 2019 ruim 5,5 miljoen euro. Dit betreft verplichtingen voor hotelreserveringen, catering, ondersteuning door TIG Sports, werving van vrijwilligers, ICT en TV/video in het algemeen en specifiek voor opening en closing.

[1] Dit is inmiddels achterhaald. Zie toekomst.