Power of freedom

Beleidsplan Stichting Power of Freedom

Algemeen
De Stichting is op 1-5-2018 opgericht onder de naam “Power of Freedom” met als enige doelstelling het organiseren van de Invictus Games in het jaar 2020 in Den Haag, Nederland. Ten behoeve hiervan heeft de Stichting een licentie verworven van de “Invictus Games Foundation”. Het postadres van de Stichting is: Dorpsstraat LK 3, 6998AA te Laag-Keppel. De stichting is tevens te bereiken op info@invictusgames2020.nl.

De uitgestelde Invictus Games in Den Haag staan ​​nu gepland in voorjaar 2022. Het organiserend comité van de Invictus Games Den Haag 2020 gepresenteerd door Jaguar Land Rover heeft besloten, in overleg met de Invictus Games Foundation, om binnen de huidige Covid-19-maatregelen te werken en de Games begin volgende zomer te plannen.

De Stichting is aangemeld bij de Nederlandse fiscus onder RSIN/BTW nr. NL858759494B01 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71550925. De Stichting is BTW-plichtig. De bankrekening van de stichting is NL 98 ABNA 0819684104.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:

  • Mart de Kruif, Voorzitter
  • Marjan Olfers, Vice-voorzitter
  • Maurice Knecht, Penningmeester
  • Wouter Hagemeijers, Secretaris
  • Thijs van Dongen, lid
  • Hein Baartmans, lid

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

  • Jan Albers
  • Jan de Jong
  • Paul Luijten

Het volledige bestuur is onbezoldigd, ook wordt er geen vacatiegeld verstrekt. Slechts aantoonbare onkosten voor het deelnemen aan vergaderingen worden vergoed. Geen enkel bestuurslid is op zichzelf handelingsbevoegd. Op het gebied van financiële zaken hanteert de Stichting het 4-ogen principe. Financiële middelen kunnen slechts aangewend worden na goedkeuring van minimaal twee bestuursleden. Additionele bevoegdheden, zoals het aangaan van contractuele verplichtingen, zijn vastgelegd in het huishoudelijk regelement van de Stichting en worden in alle gevallen voorgelegd ter goedkeuring aan het voltallige stichtingsbestuur. Werknemers van de stichting, niet zijnde bestuursleden, worden marktconform betaald.

Beleid en strategie
De Invictus Games zijn gericht op een specifieke doelgroep, namelijk de gewonde en zieke (ex-) militairen. Dit initiatief van een voormalig lid van het Engels koningshuis wordt sinds 2014 georganiseerd en zal in 2022 in Nederland plaatsvinden. Nadat de eerste edities voornamelijk in Angelsaksische landen hebben plaatsgevonden is 2022 de eerste editie buiten dit gebied. Aan het evenement wordt deelgenomen door 500 atleten uit 20 landen. Zij zullen zich meten in 10 verschillende sporten. Het oogmerk voor de Games in 2022 is om deze duurzaam en compact te organiseren.

Het woord ‘invictus’ refereert aan ‘onoverwonnen’ en weerspiegelt de kernwaarden van de Invictus Games, namelijk dat, ondanks beperkingen en vreselijk oorlogservaringen, er altijd meer bereikt kan worden. Specifiek voor de Games in Nederland is de aandacht om dit evenement te synchroniseren met alle evenementen rond ‘75 jaar vrijheid’, een separaat initiatief dat alle gebeurtenissen in het 75ste jaar na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog zal organiseren. De geprojecteerde levensduur van de Stichting is tot medio-2020. Na de Games zal de organisatie ordentelijk opgeheven worden en eventuele baten zullen overgedragen worden aan andere ANBI-instellingen met de focus op: Veteranen, Educatie en Gehandicaptensport.

Financiën
Het benodigde budget voor het organiseren en uitvoeren van de Invictus Games 2020 is becijferd op € 15 miljoen. Dit budget is samengesteld op basis van een eerste kostenraming alsmede ervaringen opgedaan tijdens de vorig edities van de Games. Momenteel betaalt de Stichting de (beperkte) opstartkosten uit verkregen subsidies van het Ministerie van Defensie en het vfonds. Het restant zal worden bijeengebracht door middel van diverse fundraising activiteiten gedurende 2019. Ten behoeve hiervan zijn inmiddels gesprekken gestart met een groot aantal partijen. Ook zal er actief gewerkt worden in de richting van donaties en giften. Ten behoeve van loonadministratie, btw-afdrachten, voeren van de boekhouding en accountantscontrole zijn externe partijen ingehuurd.

Activiteiten in 2018
2018 heeft voornamelijk in het licht gestaan van het inrichten en opstarten van de organisatie alsmede fondsenwerving. De stichting is opgericht en telt 7 bestuursleden. Hieronder is een ‘Organising Committee’ in het leven geroepen dat een start heeft gemaakt met het inventariseren en beschrijven van de noodzakelijke activiteiten om tot soepel lopende Games te komen. Fondsenwerving is gestart teneinde een gezonde financieel basis te creëren. Tevens is een begin gemaakt met het formeren van een Comité van Aanbeveling en een Raad van Advies.